STADGAR INVISIBLE FRIEND

§ 1 Föreningens firma
Föreningens namn är Invisible Friend med org.nr. 802498-9330

§ 2 Föreningens ändamål
Föreningen är byggd på kristna värderingar och har ett syfte och ändamål att uppmuntra, belysa och beröra de ”osynliga barn” i världen. De osynliga barnen är de som föds och eller växer upp i fängelse med en förälder. Även speciellt utsatta barn på sjukhus, barnhem, slumområden mfl som kategorieras som osynliga.

Föreningen ska uppfylla sitt ändamål genom att bedriva verksamheten genom försäljning av dockor, smycken, annat. Föreningen är öppen för bidrag från enskilda, företag, organisationer, gåvor och testamentariska förordningar från utomstående samt andra medel som kan tillfalla föreningen.

§ 3 Föreningens säte
Arlandastad i Sigtuna kommun, Stockholms län.

§ 4 Medlemsskap
Medlemskap beviljas av styrelsen.

§ 5 Medlemsavgifter
Ordinarie årsmöte beslutar om medlem ska betala avgift och fastställer av en sådan avgift.

§ 6 Styrelsen
Styrelsen består av ordförande, och två till fem övriga ledamöter därtill upp till två suppleanter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga ledamöter föreningen anser sig behöva.

Vid frånfall ersätter suppleanter. Om ledamot avgår i förtid kan ersättare väljas bland suppleanterna fram till nästa årsmöte om styrelsen så väljer det.
Endast ordinarie medlemmar kan väljas in i styrelsen.

§ 7 Styrelsens uppgifter
Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsstämman för det senaste räkenskapsåret.
Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller om minst tre styrelseledamöter begär detta.

Styrelsen är beslutsför då minst 75% av ledamöterna är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder, dock sker avgörandet vid val genom lottning.

Föreningens firma tecknas av föreningens ordförande och/eller ledamot som därtill utses.

§ 8 Räkenskaper
Räkenskapsår ska vara kalenderår.
Styrelsens årsredovisning ska överlämnas till föreningens revisorer senast den 20/1.

§ 9 Revisorer
Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av två på årsmötet utsedda revisorer. Revisorerna ska senast på årsmötet den 1/5 avge sin revisionsberättelse.

§ 10 Årsmöte
Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen före den 1/5 på tid och plats som styrelsen bestämmer. Skriftlig kallelse ska avsändas till alla ordinarie medlemmar senast 7 dagar före ordinarie årsmöte och senast 7 dagar före extra årsmöte.

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
2. Fastställande av röstlängd för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av dagordning.
6. Årsberättelse.
a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
b. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhets- /räkenskapsåret.
7. Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av ev. verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
11. Val av ordförande i föreningen för en tid av 2 år.
12. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter för en tid av 1 år.
13. Val av revisorer samt suppleanter.
14. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
15. Övriga frågor.

Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess medlemmar får inte fattas om detta inte funnits med i kallelsen till mötet.

§ 11 Extra årsmöte
Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt. På extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelse behandlas.

§ 12 Rösträtt
Vid årsmöte har varje ordinarie medlem en röst. Rösträtten är personlig (och kan inte utövas genom ombud).
Stödmedlem har inte rösträtt.

§ 13 Beslut, omröstning och beslutsmässighet
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs, efter omröstning (votering).
Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon så begär detta. Beslut fattas, såvida dessa stadgar ej föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, vid val sker dock avgörandet genom lottning.

Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denne är ansvarig, inte heller vid val av revisor.

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

§ 14 Regler för ändring av stadgarna
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får ges såväl av medlem som av styrelsen.

§ 15 Utträde
Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

§ 16 Uteslutning
Medlem får uteslutas ur föreningen om styrelsen så beslutar med 2/3 majoritet. Vid uteslutning skall motiv till anges. Motiv för uteslutning kan vara (men inte begränsat till) att medlemmen har försummat att betala beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

Medlem som uteslutits skall meddelas det skriftligen och anses därefter omedelbart ha lämnat föreningen.

§ 17 Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Om föreningen upplöses ska föreningens tillgångar överlämnas till verksamhet med liknande syfte.